fbpx

Privacybeleid


In deze policy wordt aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Wij volgen ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zullen wij er zorg voor dragen dat wij ons in de mate van het mogelijke confirmeren aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of socialeidentiteit.

Zo kunnen wij wij als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

1.2. Beheer van gegevens

Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel wij als onze aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zullen wij er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zullen wij er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat onze aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun genomen of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier trachten wij een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zullen wij de gevraagdeproducten en/of diensten niet kunnen leveren.

Teneinde eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van profilering. Op deze manier zullen wij onze klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

1.3. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:

– het voeren van klantenadministratie en orderverwerking;- het uitvoeren van overeenkomsten;- facturatie;- direct marketing & statistische doeleinden;- Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;- het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie via ons contactformulier.

1.4. Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

– toestemming van de klant/betrokkene;- noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;- noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;- om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn wij zijn te kunnen voldoen.

1.5. Delen van gegevens en deurgiften

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen.

Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

1.6. Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op onze diensten.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op onze diensten zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Deze termijn zal ons de mogelijkheid geven om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

1.7. Rechten van betrokkenen

Wij zullen de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

– recht op inzage in zijn persoonsgegevens;- recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;- recht op wissen van zijn persoonsgegevens;- recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;- recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;- recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de doorhem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijkeintrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan ons op het e-mailadres info@cintachocolate.be

Wij zullen onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

1.8. Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.